House in Narazaka, Yoshiaki Yamashita Architect&Associates Yoshiaki Yamashita Architect&Associates
House in Narazaka, Yoshiaki Yamashita Architect&Associates Yoshiaki Yamashita Architect&Associates

Photo: Eiji Tomita

Подібні фотографії
Коментарі